<html><head> <title>TNTTBS (Bidong Sungei)</title> <meta http-equiv="keywords" content="TNTTBS, TNTT, Bidong, Sungei, JAMI"> <meta http-equiv="description" content="Trang gia dinh TNTTBS (Bidong Sungei) cu"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> </head> <body text="darkblue" link="darkgreen" alink="indigo" vlink="black" bgcolor="aliceblue"> <font face="times new roman, courier new, tahoma, verdana, arial"> <!-- Xin ghi ch tn mnh, ngy v iu b tc trong phn ny. Thy Ho xin cm n. --> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border: 20 outset magenta; padding: 5"> <tr><td><div align="center"> <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td align="center"><a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/cogtnttbs-gd-hh-g-w.jpg"><img src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/cogtnttbs-gd-hh-g-w.jpg" border="1" width="164" height="93" alt="cng cho Thiu Nhi Thnh Th Bidong Sungei - nhan de coi hinh lon"></a></td> </tr> <tr> <td align="center"><font size="4"> <p><font color="fuchsia" size="6"><b> T gii thiu </b></font></p> <p> <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/hhieutntt.jpg"><img src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/hhieutntt.jpg" border="1" width="62" height="54" alt="huy hieu TNTTBS" align="left"></a> y l <b><i>trang nh ca i gia nh TNTTBS</i></b> (Thiu Nhi Thnh Th Bidong Sungei) ci, <b>Ni Vng Tay</b> ti tt c <i>cc gio l vin, tuyn y, tr y, huynh trng, cing nh cc on vin cc cp v cc ngnh, sinh hot vo mi thi im khc nhau, trong on TNTT hay lnh vc gio l thiu nhi, k c gip l, ni tri t nn M Lai</i> (Bidong v Sungei). <br> Trang ny dng <b>ting Vit thng nht</b> (unicode) rt thch hp cho cc loi my hin ti. Mi phn thuc v trang TNTTBS (Bidong Sungei) u c <b>nhc nn</b>. Nu mun nghe xin nhn nt m nhc  b phn pht nhc ( cui trang; theo kinh nghim ca nhiu ngi). V mun coi <b>hnh trang tr</b> ln hn, xin nhn vo hnh . Trang ny ch yu l <b>chuyn thng tin</b>, nn khng chy ua k thut vi cc trang khc. <br> Xin mi qu v v cc bn  tng sinh hot  Bidong Sungei, d ti nay cha Ni Vng Tay vi i gia nh, vui lng <b> vo thm gia trang ny v lin lc </b> vi ngi ph trch,  bit nhiu hn v cng tham gia. <br> <b> "Ly Cha, xin cho h nn mt, nh Cha  trong Con, v nh Con  trong Cha" </b><br> <font size="3"><i> (Gioan 17,21). </i></font><br> <font size="2"><i>(Woodville, ngy 13-8-2009)</i>.</font> <p>Hin trang <b>tr li dng cn bn</b> v thiu thnh vin chuyn mn ph gip. Knh mi tt c<br> <font size="5"><b>[ <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/mt-mluc.htm">nhn vo y <i>(click here)</i></a> ]</b></font><br>  cng tham gia v Ni Vng Tay.<br> Thn i trong Cha Gisu Thnh Th, <br> i gia nh TNTTBS (Bidong Sungei) ci.</p> <p> &nbsp; </p> <p><img border="0" src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/trengag.gif" width="236" height="17.5" alt="tnttbs tre ngang"><br> <font size="2" color="black"><i> Ph trch: </i> Tr y JAMI Phm Anh Ho mb897<br> www.tnttbs.org </font><br> <font size="3"><i>(Dng dng n gin: Virginia, ngy 18-4-2017)</i>.</font></p> </font> </td> </tr> <tr> <td align="center"><font size="3"> <p><img border="0" src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/chimbayt.gif" width="40.6" height="53.2" alt="chim bay tnttbs"> <embed src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/nhac/tnttca.mid" width="170" height="46" autostart="false"> <img border="0" src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/chimbayp.gif" width="40.6" height="53.2" alt="chim bay tnttbs"><br> <font size="2"><i>Nhc: TNTT Tn hnh ca</i></font></p> </td> </tr> </table> </div></td></tr></table> </body> </html>